THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Ngày 31/3/2020, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn số 2100/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, để bảo đảm thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau và Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của các ngành, các cấp trong tỉnh.

Zalo