Quận Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị

Ngày 19/2/2021, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã ban hành văn bản số 260/UBND-VP về việc triển khai Công văn số 212-CV/QU ngày 17/2/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy nhằm tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quận.

Trong văn bản nêu rõ, thực hiện có hiệu quả Công văn số 212-CV/QU ngày 17/2/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; UBND quận Ba Đình đề nghị vả yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn quận thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường họp trực tuyến. Kết hợp công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm diễn biến phức tạp: bố trí việc trực cơ quan, đảm bảo hoạt động thường xuyên, tăng cường các hình thức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời giờ làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện ngay các chương trình, kế hoạch công tác của quận ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

Cùng đó, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, nơi làm việc và ngoài cộng đồng, đặc biệt trong việc tiếp khách, tiếp công dân; không có những hành vi làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức và ảnh hưởng đến an nịnh trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường tập trung triển khai công việc, không để chậm chễ ảnh hưởng công việc chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực công việc được giao, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các giải pháp đồng bộ cùng việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành nhằm tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và văn hóa công sở. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp trên địa bàn quận đối với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính ở địa phương.