Video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai để tránh tập trung đông người

Nhằm tránh tiếp xúc nơi đông người, công dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 mà không cần phải đến giao dịch trực tiếp với cơ quan hành chính nhà nước.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.gialai.gov.vn, chi tiết tại các video hướng dẫn sau:

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản:

2. Hướng dẫn đăng nhập, đổi mật khẩu:

3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu:

4. Hướng dẫn quản lý tài liệu cá nhân:

5. Hướng dẫn nộp hồ sơ:

6. Hướng dẫn gửi hồ sơ: