Bản tin về công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày 04/8/2021

.