189 Ngày Khởi Nghiệp Cùng Bạn BTV

Dự án "189 ngày khởi nghiệp cùng bạn" là một dự án xã hội hỗ trợ sâu cho các bạn khởi nghiệp thành công bằng chính nguồn lực khởi nghiệp.