Dịch vụ Phi hành gia dưới đại dương - Sea Walker

Trải nghiệm làm phi hành gia dưới đại dương ở các địa điểm sau:

1.Vịnh San Hô

2. Đảo Yến Đông Tằm

3. Đảo Yến Hòn Nội

4. Đảo Trí Nguyên

5. Resort TTC Dốc Lết

6. Resort Pax Ana Dốc Lết